DLACZEGO WIM?

INFRASTRUKTURA, DOŚWIADCZENIE, KADRA, JAKOŚĆ

Wojskowy Instytut Medyczny jest wielospecjalistyczną, akredytowaną placówką zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów. Posiada rozbudowaną infrastrukturę, która zapewnia możliwość prowadzenia w ośrodku badań w wielu obszarach klinicznych.

WIM może poszczycić się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu komercyjnych badań klinicznych o zróżnicowanym, realizowanych przez większość klinik i zakładów wchodzących w skład jednostki. Sukcesywnie wzrasta również wolumen realizowanych niekomercyjnych badań klinicznych. 

W 2021r. w WIM utworzono Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – jednostkę dedykowaną obsłudze komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych, stanowiącą wspólny punkt kontaktowy dla Sponsorów. Centralizacja i standaryzacja procesu kontraktowania badań klinicznych ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procedur formalno-prawnych, a w efekcie poprawić jakość współpracy ze Sponsorami. W ramach CWBK powstaje również Oddział Wczesnych Faz, umożliwiający realizację badań klinicznych I i II fazy.

W WIM wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością, obejmujący również obszar badań klinicznych. Sukcesywnie wprowadzane i modyfikowane standardowe procedury operacyjne są gwarancją najwyższych standardów jakościowych.

OŚRODEK WCZESNYCH FAZ

Na terenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Wojskowego Instytutu Medycznego  (CWBK WIM) zostanie utworzony Ośrodek Wczesnych Faz (OWF) pod kierownictwem dr n. med. Joanny KUR-ZALEWSKIEJ, Zastępcy kierownika CWBK WIM, specjalisty chorób wewnętrznych i reumatologii.

Celem tworzonego Ośrodka będzie prowadzenie badań klinicznych wczesnej fazy oceniających bezpieczeństwo i skuteczność́ nowych, innowacyjnych leków i wyrobów medycznych we wszystkich grupach terapeutycznych. Badania wczesnej, czyli I i II, fazy sprawdzają przede wszystkim bezpieczeństwo nowego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Pozwalają także ustalić wstępne i optymalne dawki nowego leku oraz stwierdzić jego skuteczność.

Biorąc pod uwagę, iż badania kliniczne wczesnej fazy są związane z wyższym ryzykiem dla pacjentów, w OWF  zostanie zatrudniony wysoko wykwalifikowany personel medyczny zapewniający stałą opiekę i nadzór nad ich bezpieczeństwem. Personel medyczny OWF przejdzie szkolenie z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS).

Ośrodek będzie wyposażony m.in. w:

  • Sale dla pacjentów z łóżkami monitorowanymi, spełniającymi standardy łóżek intensywnego nadzoru;
  • system umożliwiający stałe monitorowanie funkcji życiowych wszystkich pacjentów przebywających w OWF;
  • Punkt pobrań materiału biologicznego;
  • Pomieszczenie obróbki materiału biologicznego.

Ośrodek Wczesnych Faz znajduje się w obrębie Centralnego Szpitala Klinicznego MON, dzięki czemu może zapewnić Uczestnikom badań klinicznych wykonanie koniecznych badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, histopatologicznych, RTG, MR i TK, opiekę doświadczonych lekarzy większości specjalizacji, wykonanie niezbędnych biopsji i zabiegów chirurgicznych oraz, w przypadkach tego wymagających, dostęp do Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii (KOIT).

Zastosowane  rozwiązania są optymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu Uczestników oraz możliwości adaptacji CWBK do potrzeb konkretnego badania klinicznego.

Aktualnie prowadzone są prace adaptacyjne mające na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby Ośrodka. Uruchomienie Ośrodka Wczesnych Faz jest przewidziane na I kwartał 2022r.

Galeria pracowników CWBK